Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Multi TV Doroszuk Bartosz, Ul. Kartuska 149/19, 80-138 Gdańsk, Nip: 6040068295 (dalej także jako: „Administrator”).

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz skontaktować się za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: b.imianowski@multitv.com.pl lub listownie pod adres Ul. Kartuska 149/19, 80-138 Gdańsk.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Multi TV Doroszuk Bartosz:

1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO2 w celu prezentacji ofert marketingowych za pomocą telekomunikacyjnego urządzenia końcowego – telefonu,
2) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu:
     a) w celu ustalenia, obrony, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

1) dane osobowe przetwarzane w celu prezentacji ofert marketingowych na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania,
2) dane osobowe przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora będą przechowywane przez okres niezbędny do ustalenia, obrony, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, nie dłuższy niż 12 miesięcy od daty ich pozyskania.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

1) prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania oraz do otrzymania ich kopii,
2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
3) prawo do żądania od Administratora usunięcia danych,
4) prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
7) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
8) prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego – tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej UODO zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie internetowej: www.uodo.gov.pl. 1
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Prawa wymienione w pkt. 1)-7) powyżej można realizować m.in. poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych [tu adres IOD o ile został wyznaczony] lub poprzez kontakt z [tu dane Agenta, jeżeli nie ma wyznaczonego IOD]. Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu [tu dane Agenta]: partnerzy świadczący usługi informatyczne i hostingowe
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (art. 22 ust. 2 RODO): osoba, której dotyczą dane osobowe, nie podlega decyzji, opierającej się wyłącznie na ich zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i która wywoływałaby wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływała na osobę, której dane dotyczą.
Transfer danych osobowych do państw trzecich: nie zamierzamy przekazywać danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG obejmuje kraje Unii Europejskiej oraz Norwegię, Islandię i Lichtenstein).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu zaprezentowania ofert marketingowych.